I Sverige är alla ödlor, liksom ormar, fridlysta. Det innebär att det är olagligt att döda, skada, fånga, eller på annat sätt samla in dessa djur. Det är även förbjudet att ta bort eller skada deras ägg, bon eller fortplantningsområden. Särskilt skydd ges till vissa arter, exempelvis sandödlan, som är rödlistad som sårbar. 

Det är viktigt att notera att dessa skyddsåtgärder gäller för alla ödlor i landet, oavsett art. Om man bryter mot dessa regler kan det medföra juridiska konsekvenser. Syftet med fridlysning är att säkerställa att dessa arter har möjlighet att överleva och fortplanta sig, vilket är en viktig del i att bevara Sveriges naturliga ekosystem och biologiska mångfald.